Prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.

For English see below

Dne 7. dubna 2020 si koronavirová infekce vybrala svou krutou daň také mezi předními osobnostmi Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy – odešel profesor Jan Křen.

Život Jana Křena prošel drahou nejednoznačnou a typickou pro mnoho příslušníků jeho generace poznamenané druhou světovou válkou, od vstupu do řad budovatelů komunismu přes marný pokus o jeho nápravu až po vyloučení z veřejného a akademického života po roce 1969, podpis Charty 77 a návrat do profese po roce 1989.

V počátcích své odborné činnosti se Jan Křen soustřeďoval na české dějiny, již tehdy však pojaté s respektem k jejich vnějšímu kontextu. Práce o československém exilu a odboji za druhé světové války naznačovaly sílící chápání československých a českých dějin jako součásti širších procesů, jež je vymaňovalo jak z jejich výkladu v rámci oficiální stranické doktríny, tak i z národně sebestředné optiky a připravovalo půdu pro další výzkum.

Po dobu dvaceti let, kdy byl zbaven možnosti vykonávat profesi historika a živil se až do konce režimu jako čerpač u národního podniku Vodní zdroje, věnoval se Jan Křen výzkumu zejména moderních českých dějin a česko-německých vztahů včetně tehdy jen okrajově a politicky účelově vykládaného odsunu Němců a jeho domácích i vnějších peripetií. Výsledkem práce byla dodnes ceněná monografie o moderních dějinách česko-německého soužití.

Druhou oblastí zájmu se postupně stával obor tehdy u nás nepříliš známý, v západním světě ovšem dlouhodobě rozvíjený, a to teritoriální studia. Na základě zahraničních zkušeností uzrála na počátku 90. let idea uvedení tohoto oboru i do (pozdější) České republiky. Institucí, která tomu nabídla prostor, byla tehdy čerstvě ustavená Fakulta sociálních věd, v jejímž rámci se teritoriální studia začala rozvíjet na nově založeném Institutu mezinárodních studií, u jehož počátku stál jako jeho „otec zakladatel“ právě Jan Křen. Vedle teritoriálních studií byl Jan Křen také u počátků budování oboru moderních obecných dějin se zaměřením nejprve na dějiny německy mluvících zemí, středoevropského prostoru včetně česko-německých vztahů a posléze na dějiny i současnost teritorií od Severní Ameriky přes západní Evropu až k Balkánu a postsovětskému prostoru.

Od konce 90. let se odborný zájem Jana Křena přesunul ke středoevropskému tématu, jehož vyvrcholením byla doma i v zahraničí kladně hodnocená monografie Dvě století střední Evropy z roku 2005 (v roce 2006 získala cenu Magnesia Litera), která se pokusila pojmout střední Evropu jako velký historický region v době od osvícenství až po konec 20. století. Ještě na podzim 2019 byla tato monografie doplněná knihou Čtvrt století střední Evropy, která se zabývala postkomunistickým vývojem středoevropského regionu. Pedagogická činnost Jana Křena, která na Institutu mezinárodních studií trvala až do školního roku 2015/2016, souvisela s jeho odborným zázemím, se středoevropským a širším evropským kontextem moderních českých dějin.

Neoddělitelnou součástí života Jana Křena byla i jeho činnost organizační a obecně prospěšná, patrná v celém jeho životním běhu. Kromě nezměrného úsilí přivést k životu nový ústav a obor se jeho další aktivity ubíraly k nápravě a stabilizaci česko-německých vztahů zejména na úrovni iniciace a založení Česko-německé komise historiků nebo také na ustavení Česko-německého fondu budoucnosti. Působil a přednášel také na akademických institucích a univerzitách v Brémách, Berlíně, Vídni nebo Marburgu. Domácí i mezinárodní ohlasy, ocenění a vyznamenání jen dokládají výraznou stopu, kterou práce a dílo Jana Křena zanechaly právě v tom prostoru, který byl vždy v centru jeho odborného i veřejného zájmu.

Budeme vzpomínat!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On April 7, 2020, the coronavirus infection also took its severe toll among leading figures in the Faculty of Social Sciences of Charles University – Professor Jan Křen passed away.

Jan Křen’s path of life was unpredictable and marked by the common experience of many members of his World War II-scarred generation, from joining the ranks of Communism builders through a futile attempt to repair it, to exclusion from public and academic life after 1969, signing Charter 77 and returning to the profession after 1989.

In the early days of his professional activity, Jan Křen focused on Czech history, even then with respect for its external context. Work on Czechoslovak exile community and resistance during World War II suggested a growing understanding of Czechoslovak and Czech history as part of broader processes that removed them from both their interpretation under official party doctrine and from national self-centered views and set the stage for further research.

For twenty years, deprived of the opportunity to practice the profession of historian and supporting himself until the end of the regime pumping water at the national enterprise Water Resources, Jan Křen devoted himself to research. In particular, he focused on modern Czech history and Czech-German relations, including the then marginally and politically expediently interpreted expulsion of Germans and their domestic and external issues. The result of the work was a treasured monograph on the modern history of Czech-German coexistence.

His second area of interest was gradually becoming a field then not very well known to us, but long developed in the Western world, namely area studies. Based on his foreign experience, the idea of introducing this field to the (later) Czech Republic also matured in the early 1990s. The institution that offered space for this was the then newly established Faculty of Social Sciences, under which area studies began to develop at the newly established Institute of International Studies, which began with Jan Křen as its "founding father." In addition to area studies, Jan Křen was also at the forefront of building the field of modern general history, focusing first on the history of German-speaking countries, the Central European Area, including Czech-German relations, and then on the history and current situation of territories from North America to Western Europe to the Balkans and the post-Soviet area.

Since the late 1990s, Jan Křen's professional interest has shifted to a Central European theme, culminating in an acclaimed005 monograph Two Centuries of Central Europe (winning the Magnesia Litera award in 2006) that attempted to embrace Central Europe as a great historical region from the Enlightenment to the end of the 20th century. As late as autumn 2019, this monograph was accompanied by a book, a Quarter Century of Central Europe, which looked at the post-communist development of the Central European region. Jan Křen's teaching activities, which lasted until the 2015/2016 school year at the Institute of International Studies, were related to his professional background, the Central European and wider European context of modern Czech history.

An inseparable part of Jan Křen's life was his organizational and charitable work, evident throughout his life. In addition to his immeasurable efforts to bring a new institute and field to life, his other activities were aimed at repairing and stabilizing Czech-German relations, especially at the level of initiating and establishing the Czech-German Commission of Historians and establishing the Czech-German Future Fund. He also served and lectured at academic institutions and universities in Bremen, Berlin, Vienna, and Marburg. Domestic and international acclaim, awards, and decorations highlight the significant mark that the work of Jan Křen has left in the very space that has always been at the center of his professional and public interest.

We will remember him!