Prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.

For English see below

Životopis v datech

* 22. 8. 1930   † 7. 4. 2020

1941-1949: reálné gymnázium, maturita 1949
1949-1953: Vysoká škola politických a hospodářských věd, obor historie
1953-1968: Vysoká škola politická, asistent
1963: CSc.
1964: docent
1968: vedoucí katedry
1967-1969: předseda Sdružení českých historiků
1963-1968: místopředseda Výboru národně osvobozeneckého boje
1968-1969: předseda Městského výboru Národní fronty Praha
1969: Filozofická fakulta UK
1969: DrSc.
1969: zákaz výkonu povolání
1969-1990: čerpař Vodní zdroje, n. p.
1976: signatář Charty 77
1978-1989: spoluredaktor samizdatu Historické studie
1983-1984: hostující profesor Universität Bremen
1987-1989: vyučující ilegální univerzity Praha
1989: předseda historické komise Občanského fóra
1990: Filozofická fakulta UK, profesor
1990-2003: spolupředseda Česko-německé komise historiků
2003-2007: člen komise
1990-1991: stipendista (fellow) Institute for Advanced Studies Berlin
1992: Fakulta sociálních věd UK, profesor
1993-1995: předseda Klubu (Sdružení) českých historiků
1993-1997: Institut mezinárodních teritoriálních studií, ředitel
1997-2007: profesor Institutu mezinárodních studií FSV
1994: stipendista (fellow) Institut für die Wissenschaften vom Menschen Wien
1994: Goethe-Medaille
1994: zakládající člen Učené společnosti ČR
1996: Palackého medaile Akademie věd ČR
1996: hostující profesor Freie Universität Berlin
1998: Medaile Univerzity Karlovy
1998: hostující profesor Universität Marburg
2000: Das grosse Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland (Velký kříž za zásluhy Spolkové republiky Německo)
2000-2005: člen Správní rady Česko-německého fondu budoucnosti
2002: Medaile České republiky za zásluhy II. stupně
2006: Cena Josefa Hlávky (za monografii Dvě století střední Evropy)
2006: Cena Magnesia Litera za naučnou literaturu (za monografii Dvě století střední Evropy)
2007: Nagroda Glówna Wacława Felczaka a Henryka Wereszyckého, uděluje Polskie Towarzystwo Historyczne a Uniwersytet Jagiellońskie v Krakově (za monografii Dvě století střední Evropy)
2006-2008: člen Dozorčí rady projektu historie antifašistů (ÚSD AV ČR, Národní archiv, Muzeum Ústí n/L)
2008: důchod, externí přednášky na IMS FSV až do 2015/2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Curriculum vitae

* 22. 8. 1930   † 7. 4. 2020

1941-1949: real grammar school, graduation 1949
1949-1953: College of Political and Economic Sciences, major in history
1953-1968: Political College, Assistant
1963: CSc.
1964: Associate Professor
1968: Head of the department
1967-1969: President of the Association of Czech Historians
1963-1968: Vice-Chairman of the Committee of the National Liberation Struggle
1968-1969: Chairman of the City Committee of the National Front Prague
1969: Faculty of Arts, UK
1969: Drs.
1969: Professional ban
1969-1990: pumper Water Resources, n.a.
1976: Signatory of Charter 77
1978-1989: co-editor of the samizdat Historical Study
1983-1984: Visiting Professor Universität Bremen
1987-1989: Teacher of an illegal university in Prague
1989: Chairman of the Historical Commission of the Civic Forum
1990: Faculty of Arts, UK, Professor
1990-2003: Co-chair of the Czech-German Commission of Historians
2003-2007: Member of the Commission
1990-1991: fellow at Institute for Advanced Studies Berlin
1992: Faculty of Social Sciences UK, Professor
1993-1995: Chairman of the Club (Association) of Czech Historians
1993-1997: Institute of International Area Studies, Director
1997-2007: Professor at the Institute of International Studies, FSV
1994: Scholar (fellow) Institut für die Wissenschaften vom Menschen Wien
1994: Goethe-Medaille
1994: founding member of the Learned Society of the Czech Republic
1996: Palacky Medal of the Academy of Sciences of the Czech Republic
1996: Visiting Professor Freie Universität Berlin
1998: Charles University Medal
1998: Visiting Professor Universität Marburg
2000: Das grosse Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland (Grand Cross of Merit of the Federal Republic of Germany)
2000-2005: Member of the Board of Directors of the Czech-German Future Fund
2002: Medal of the Czech Republic for Grade II Merit
2006: Josef Hlávka Prize (for monograph Two Centuries of Central Europe)
2006: Magnesium Liter Prize for Literature (for monograph Two Centuries of Central Europe)
2007: Nagroda Glówna Wacław Felczak and Henryk Wereszycki, awarded by Polskie Towarzystwo Historyczne and Uniwersytet Jagiellońskie in Krakow (for the monograph Two Centuries of Central Europe)
2006-2008: Member of the Supervisory Board of the Anti-Fascist History Project (CISA, National Archives, Muzeum Ústí n/L)
2008: retirement, external lectures at IMS FSV until 2015/2016